Navigáció
· Főoldal
· Szórólap 2018
· Köszöntő
· Elérhetőség
· Óvodai nevelési év rendje
· Csoportok, munkatársak
· Alapítvány
· Étkezés
· Gyerekszáj
· Dokumentumok
· Óvodai felvétel
· Zöld Óvoda
· Galéria
· Keresés
Pályázatok
· TÁMOP egészségnevelés és szemléletformálás
· Támop integráció
· Tesco pályázat
Óvodai dekorációk
· Tavasz
· Nyár
· Ősz
· Tél
· Születésnapos táblák
Élet a csoportban
· Maci
· Nyuszi
· Pillangó
· Katica
· Csiga
· Delfin
· Méhecske
· Süni
· Cinke
· Mókus
 
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
 
Óvodai felvétel

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2-2e) bekezdése, kimondja, hogy:

„A  gyermek abban az  évben, amelynek augusztus 31. napjáig a  harmadik életévét betölti, a  nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A  szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az  óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a  gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja”.

Ha az  eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az  óvodavezető vagy a  védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. (2a) A  (2)  bekezdésben foglalt döntés ellen közigazgatási pert a  döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja meg. (2b) A  bíróság legkésőbb a  keresetlevélnek a  bírósághoz való érkezését követő nyolc napon belül intézkedik a  tárgyalási határnapnak a  keresetlevél bírósághoz való érkezésétől számított harminc napon belüli időpontra történő kitűzéséről, kivéve, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. (2c) A (2a) bekezdés szerint indult perben egyesbíró jár el első fokon. Ha az ügy különös bonyolultsága indokolja, az  egyesbíró a  perben a  tárgyalás megkezdése előtt elrendelheti, hogy az  ügyben három hivatásos bíróból álló tanács járjon el. A tanács elé utalt ügyben utóbb egyesbíró nem járhat el.  A  bíróság a  keresetlevelet, a  keresetlevél bírósághoz történő érkezésétől számított negyvenöt napon belül bírálja el, a határozatát ugyanezen határidőn belül írásba foglalja és a felek részére kézbesíti. (2e) A  perben nem lehet alkalmazni a  polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148.  §-a szerinti ítélkezési szünetre vonatkozó rendelkezéseket.”

A „kötelező óvodáztatás” tehát azokra a gyermekekre vonatkozik a 2020/2021-es nevelési évben, 2020. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, illetve azokra a gyermekekre, akik már elmúltak 3 évesek, de eddig még nem jártak óvodába (óvodáztatás alól a szülő kérésére felmentést kaptak).

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik.

A felvételi eljárás során vizsgálni lehet annak tényét, hogy a gyermek életvitelszerűen az adott címen lakik-e. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek az óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és a lakás/családi ház/bérlemény a lakcímnyilvántartásban a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, arra lehet következtetni, hogy a gyermek lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik. Ebben az esetben az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét igazolja. Ez úgy lehetséges, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. Az óvodavezető jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. (Nkt. 49. § (3b) bek.).

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. (Nkt. 37. §).

Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg.

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. (Nkt. 49. § (2)).

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). (Nkt. 49. § (3)).

Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

(Nkt. 49. § (4)). Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Fotók
 
254,666 egyedi látogató